DUYURULAR


SAKARYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU BASIN AÇIKLAMASI
29.Kas.2023

'Türk Tabipleri birliği merkez konseyi üyelerinin görevden alınma davası 30 kasım 2023 te görülecek duruşma ile devam edecek. 
Anayasal düzende kanun ile belirlenmiş statüsü ve kurumları ile işlerliği belirlenmiş olan 70 yıllık bir meslek örgütünün örgütsel bütünlüğüne ve demokratik seçim ile belirlenen kurullarına müdahale edilmesine yol açılmış olması çok üzücü ve düşündürücüdür. 
Hukukta yeralan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi, tüzel kişilere cezai sorumluluk yüklenemeyeceği şeklinde genel bir anlayışın ceza hukukunda yerleşmesine neden olmuştur. Ama ceza hukuku alanı ile ilgili tüzel kişinin cezai sorumluluğu olduğunu iddia etmek  mümkün değildir.
Müdahaleye sebep olabilecek iş ve fiiller kişileri bağlıyor olup demokratik yollarla işbaşına gelmiş kurullara demokrasinin içerisinde kalıp yerine ikameleri sivil toplum kuruluşunun diğer kurumları tarafından getirilmelidir. 
Demokratik kurallar içerisinde yasa düzenleyici ve koyuculardan şunu bekliyoruz: 
Meslek örgütüne tıp fakültesinden mezun olan ve kamu ya da herhangi bir özel sektörde konumu ve görevi ne olursa olsun mesleki ünvanını kullanacaksa tüm hekimlerin üye olma zorunluluğu getirilmelidir. Bu zorunluluk demokratik olarak gerçekleşen meslek örgütü seçimlerinde de çoğulcu katılımın da önünü açacaktır. 
Kişilerin işlediği fiiller nedeniyle sivil toplum örgütlerinin iç yapısına müdahale demokratik teamüllere aykırıdır ve uzak durulmalıdır. 
Kamuoyuna saygılarımızla. Sakarya Tabip Odası YK